Kosteusvauriot ilmenevät useimmin käytön aikana

kiinteisto

Kosteusongelmien syyt

 • Rakenteisiin piileväksi jäänyt rakennusaikainen kosteus
 • Kosteuden hallinnan kannalta toimimattomat rakennustekniset ratkaisut
 • Väärä käyttötapa ja huoltotoimenpiteiden laiminlyönti
 • Rakennuksen ja rakenteiden kuluminen
 • Käytön aikana lisäongelmia voi aiheuttaa:
  • vesikaton vuodot
  • kondensaatio
  • alapohjakosteus
  • märkätilojen vesieristysten pettäminen
  • käyttäjien aiheuttamat kosteusrasitukset
  • toimimaton ulkoseinärakenne
 • Voimakkaat sään vaihtelut kuormittavat hyviäkin rakennusmateriaaleja ja rakenneratkaisuja

Seuraukset

 • Mikrobit, mikrobiologiset tekijät ja kemialliset yhdisteet aiheuttavat hengitystie-, iho- ja silmäoireita
 • Terveyshaittojen hinta Suomessa on 450 Milj euroa vuodessa
 • Korjaus maksaisi 1,4 mrd euroa (0,4 % rakennus-kannan arvosta ja 6 % vuosittaisen rakentamisen arvosta)
 • 600 000–800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteusvaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille

Lähde: Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tiedote 18.10.2012, www.hometalkoot.fi

Kosteusongelmat voidaan havaita vain jatkuvalla seurannalla

 • Pienet näkymättömät vuodot suoraan rakenteisiin ja kondensoituminen ovat pahimpia
 • Ongelma havaitaan usein vasta, kun se on aiheuttanut jo laajaa tuhoa
 • Piiloon kerääntyvän kosteuden havaitseminen vaatii mittaamista rakenteiden sisältä

Jatkuva seuranta mahdollistaa varhaisen puuttumisen

 • Korjaustarve voidaan ennustaa ja toimenpiteet ajoittaa sopivaan kohtaan
 • Käyttäjätyytyväisyys kasvaa sairastumisten vähentyessä
 • Kiinteistön tuulettumisen ja lämmityksen toimivuutta voidaan seurata ja säätää mittaustulosten mukaan
 • Korjauskustannukset jäävät pienemmiksi, kun vahingon laajuus saadaan minimoitua

CMM-järjestelmä on uusi kotimainen innovatiivinen huipputeknologiatuote,joka auttaa pitämään kiinteistösi kunnossa

Rakenteisiin kiinteästi sijoitettava CMM-järjestelmä on varma, helppo ja havainnollinen tapa seurata rakenteiden kosteustasapainoa ja saada kokonaiskuva kiinteistön kosteustilanteesta. Järjestelmä kerää tietoa automaattisesti määrävälein ilman käyttäjän toimenpiteitä ja näyttää sen helppolukuisina graafisina kuvaajina, joita voidaan tarkastella internetin kautta missä tahansa.

Seurantadatasta voidaan tehdä päätelmiä rakenteiden teknisen käyttöiän loppumisesta ja käyttää kiinteistöhuollon tarpeisiin. Sitä voidaan käyttää myös remonttihankkeen ajoittamiseksi sekä työkaluna sen suunnittelussa. Mittaustiedoista voidaan esimerkiksi laskea materiaalikohtainen ennustettu homeindeksi, joka osoittaa rakenteessa todennäköisesti olevan homeen määrän. Näin pystytään arvioimaan rakenteiden sisäinen kunto niitä avaamatta.

Piiloon jäävän kosteuden poistumista rakenteista voidaan seurata. Samoin käytön aikana rakenteisiin vuotojen, käyttäjän toimien tms. seurauksena päätyvä kosteus on havaittavissa. Nopea reagointi näihin ongelmatilanteisiin säästää selvää rahaa.

Rakennusaikaisen järjestelmän käyttöä voidaan jatkaa koko rakennuksen elinkaaren ajan ja saada siten kattava seurantahistoria kosteushallinnan pohjaksi.

Seurantapalvelumme vapauttaa kiinteistön omistajan valvontatyöstä. Me raportoimme tuloksista kerran kuukaudessa ja ongelmatilanteissa heti.

Seurannan tärkeyttä ei voi vähätellä

ilmarako

Toimivassakin rakenteessa kosteuden määrä voi vaihdella. Olennaista on, että kosteus ja lämpötila eivät ole liian pitkää aikaa homeen kasvulle suotuisia erityisesti homesienille ravintoa sisältävissä materiaaleissa. (Klikkaamalla saat kuvaa suuremmaksi)

Rakennusten käytönaikaisen kosteudenseurannan tärkeyden merkitystä ei vielä oteta riittävän vakavasti. Homeiset rakennukset ovat Suomessa jo kansallinen ongelma. Rakenteissa olevan kosteuden aiheuttamat rakennevauriot ovat usein syynä sisäilmaongelmiin. Tästä syystä rakenteiden kosteutta pitää seurata jatkuvasti, jotta ongelmat voidaan havaita mahdollisimman nopeasti.

CMM tarjoaa helpon ja toimivan ratkaisun kosteuden kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Jatkuva seuranta on tärkeää myös vanhoissa kiinteistöissä

Vanhoissa 70- ja 80-luvun rakennuksissa on ollut runsaasti kosteusvaurioita. Niissäkin pitkäaikainen seuranta on tärkeää rakenteiden kosteusteknisen toimimattomuuden ja homekasvun havaitsemiseksi. Viimeistään kosteusvaurioiden korjauksen yhteydessä on syytä aloittaa seuranta, jotta voidaan varmistua korjauksen onnistumisesta ja uuden rakenteen toimivuudesta.

CMM-järjestelmän anturit voidaan asentaa valmiisiin kiinteistöihin milloin tahansa pienellä pintaremontilla. Vaivattomimmin se tapahtuu tietenkin saneerauksen yhteydessä. Langaton yhteys tekee CMM-järjestelmän asennuksen helpoksi. Koska yhteen tukiasemaan voidaan yhdistää useita anturimoduuleita, kokonaisratkaisu tulee edullisemmaksi verrattuna erillisen 3G-yhteyden sisältäviin antureihin.

CMM-järjestelmän anturimoduulissa on neljä kosteus- ja lämpötila-anturia, jotka voidaan asentaa esim. seinän, katon tai lattian eri materiaalikerrosten rajapinnoille. Mittaustuloksista voidaan siten määrittää lämpötila- ja kosteusprofiileja eli miten kosteus ja lämpötila muuttuvat eri syvyyksillä ja kuinka kostuminen tai kuivuminen etenee rakenteissa. Anturi voidaan asentaa myös seuraamaan sisäilman ja ulkoilman kosteutta ja lämpötilaa ja käyttää näitä vertailutietoina rakenteiden kosteus- ja lämpötilaprofiileissa. Lämpötilatiedoista on mahdollista tehdä tarkempia analyysejä energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Seurantatiedot ovat aika- ja paikkamerkittyjä ja niitä voidaan kerätä talteen useiden vuosien ajalta. Tietoja voidaan käyttää kiinteistöhuollon tarpeisiin, esim. ilmastoinnin ja lämmityksen säätämisessä. Niistä voidaan myös ennustaa rakenteiden teknisen käyttöiän loppuminen, jolloin korjaustoimenpiteet voidaan ajoittaa ja suunnitella hyvissä ajoin. Kiinteistökaupoissa kattavalla kosteuden seurantahistorialla on rahallista merkitystä osana kuntokartoitusta.

Piilokosteutta rakenteiden sisällä?

Rakenteisiin integroidut anturit valvovat rakenteiden sisäistä kosteutta, jota ei voi havaita tavanomaisilla pintamittauksilla. Avattaessa rakenne mittausta varten esim. poraamalla aiheutetaan väistämättä rakenteen sisäisen kosteustilanteen muuttuminen ja siten mittaustulosten vääristyminen. Muutosta aiheuttavat tyypillisesti kosteuden haihtuminen aukon kautta ja kosteuden tunkeutuminen syvemmälle rakenteisiin porauskohdista. Aukotus luonnollisesti vaatii myös huolellista peittämistä mittauksen jälkeen erityisesti märkätiloissa, minkä takia siihen yleensä ryhdytään vasta vakavien ongelmien ilmetessä tai kuntokartoituksen yhteydessä.